Tarifes

Asset Publisher

Comprendre les tarifes
 

Les tarifes per a la gestió de l'aigua, el clavegueram i el fem  s’elaboren tenint en compte les característiques específiques de cada municipi i la legislació vigent actual.

L’estructura tarifària del servei té dues parts diferenciades:

  • La part variable,que es factura en funció del consum i s’aplica igualment en les tarifes d’aigua i de clavegueram. En el cas de la tarifa d’aigua es factura, a més, per trams, tenint en compte els m 3 consumits
  • La part fixa denominada quota de servei, que es paga en concepte de disponibilitat immediata i accés permanent al servei.   S’aplica tant en l’aigua com en el clavegueram.      
Per consultar les tarifes aplicables, selecciona el teu municipi.