Protecció de dades

Protección de datos

POLÍTICA DE PRIVACITAT DE CLIENTS/USUARIS
 

La següent Política de privacitat descriu el tractament de les dades de caràcter personal dels seus clients que Hidraqua, Gestión Integral de Aguas de Levante, S.A., duu a terme. Disposes d’un resum d’esta Política de privacitat en este document.

1.- Qui és el responsable de les dades que facilites?

La responsabilitat del tractament de les teues dades personals és Hidraqua, Gestión Integral de Aguas de Levante, S.A. (en endavant, “Hidraqua”), amb domicili en l’Avinguda Catedrático Soler, 50  - 03007 d’Alacant, i amb CIF número A-53223764.

Hidraqua és una companyia de proveïment d’aigua potable que es regix en el seu funcionament, entre altres normes, pel Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’aigües; i la Llei 2/1992, de 26 de març, de sanejament de les aigües residuals de la Comunitat Valenciana.

En l’apartat següent s’explica quines dades de caràcter personal arreplega Hidraqua i per a quines finalitats s’utilitzen.

2.- Quin tipus de dades arreplega Hidraqua?

Hidraqua arreplega les següents dades de caràcter personal:

 • Dades identificatives i de contacte (nom, DNI, telèfon, adreça electrònica, etc.) i informació sobre la vivenda que ocupes (adreça, pis, etc.). Arrepleguem estes dades quan firmes el contracte de proveïment d’aigua potable.
 • Dades de consum i dades tècniques del subministrament d’aigua potable. Esta informació sobre el teu consum és necessària per a emetre’n la factura corresponent.
 • Dades relatives a la teua utilització de la pàgina web corporativa i l’Oficina Virtual (nom d’usuari, contrasenya, registre d’algunes operacions fetes, etc.). Arrepleguem estes dades quan accedixes a la nostra pàgina web corporativa. Per favor, recorda que en la nostra pàgina web s’utilitzen cookies. Pots consultar informació detallada sobre este tema en este enllaç.
 • Diferents dades que ens facilites voluntàriament en posar-te en contacte amb nosaltres. Si et poses en contacte amb nosaltres per qualsevol motiu (per una reclamació, per a comunicar una emergència, per a consultar un dubte, etc.), arrepleguem informació molt diversa que ens dones a conéixer amb la finalitat d’atendre la petició que ens fas.

3.- Per a què utilitzem les teues dades personals?

Utilitzem les dades amb les finalitats següents:

 • Subministrar el servei d’aigua i/o clavegueram que has contractat. Fem diferents gestions necessàries per a executar el contracte de subministrament d’aigua, com ara lectures periòdiques, emissió de factures, informació al client sobre els consums efectuats per diferents mitjans, etc. El tractament d’estes dades és necessari per a mantindre la relació contractual amb tu.
 • Gestionar el subministrament d’aigua i solucionar les incidències que es produïsquen en el mateix subministrament. Hidraqua duu a terme tasques de detecció de fuites i control de frau i balanç hidràulic amb l’objectiu de garantir una adequada gestió de l’aigua i el funcionament correcte de la xarxa. Hidraqua té un interés legítim en tractar les teues dades personals per a detectar fuites i evitar fraus. D’altra banda, el tractament de les dades relatives al subministrament és necessari per a mantindre la relació contractual amb tu.
 • Atendre les sol·licituds que voluntàriament ens faces (entre d’altres, reclamacions, consultes de dubtes, telefonades d’emergència, etc.). El tractament d’estes dades és necessari per a mantindre la relació contractual amb tu, o es basa en el teu consentiment.
 • Elaborar estudis estadístics i/o enquestes de satisfacció en relació amb el subministrament d’aigua que ens ajuden a millorar-ne el servei o a dissenyar-ne noves funcionalitats.
  • Estudis estadístics. Elaborem estudis estadístics per a millorar els nostres serveis o dissenyar-ne noves funcionalitats. Per exemple, avaluarem els nivells de satisfacció, determinarem mitjanes periòdiques de consum i preveurem la demanda d’aigua en diferents zones o municipis. Este tractament té com a base legal l’interés legítim d’Hidraqua en tractar les teues dades personals i, en particular, la teua opinió sobre el servei i la informació sobre el consum i les avaries que pugues patir, per a generar estudis estadístics o agregats que permeten millorar els serveis.
  • Enquestes de satisfacció. Així mateix, fem enquestes de satisfacció relacionades amb el subministrament d’aigua, per a la qual cosa podríem posar-nos en contacte amb tu a través del telèfon i el correu electrònic. En cap cas es prendran mesures que t’afecten de forma individual, i les teues dades personals seran anonimitzades. Hidraqua considera que esta finalitat és compatible amb la de subministrar el servei d’aigua, atés que hi ha una relació entre totes dues finalitats (fem enquestes de satisfacció per a poder prestar-te un millor servei). Entenem, d’altra banda, que pots esperar raonablement que la teua informació personal es tracte amb esta finalitat.
 • Gestionar l’accés i la utilització de l’oficina virtual. El tractament d’estes dades es basa en l’existència d’una relació contractual amb tu.
 • Fer enquestes no relacionades amb el servei per a saber la percepció que tens d’Hidraqua o del Grup SUEZ, mentre dure el teu contracte i sempre que ens atorgues el teu consentiment. La informació que facilites s’utilitzarà exclusivament per a obtindre valors estadístics o agregats. El tractament de les dades amb esta finalitat es basa en el teu consentiment.
 • Oferir-te o remetre’t informació comercial relacionada amb els serveis d’aigua potable que gestiona Hidraqua, i sobre activitats i esdeveniments relatius a este sector, sempre que ens atorgues el teu consentiment. Si ens autoritzes a fer-ho, podrem enviar-te estes comunicacions promocionals, fins i tot per mitjans electrònics. El tractament de les dades amb esta finalitat es basa en el teu consentiment.
 • Elaborar un perfil teu, mitjançant un seguiment continu del teu consum d’aigua, i utilitzar altres dades que ens hages facilitat, per a oferir-te promocions i serveis personalitzats relacionats amb el sector de l’aigua, i sempre que ens atorgues el teu consentiment. Amb este objectiu s’utilitzaran, entre altres informacions, les teues dades de telelectura, que entre altres coses permetran saber en temps real el teu consum d’aigua. El tractament de les dades amb esta finalitat es basa en el teu consentiment.

4.- Amb qui compartim les teues dades?

Hidraqua té diversos proveïdors que l’assistixen en l’execució de diferents tasques relacionades amb el servei de subministrament d’aigua. A tall d’exemple, Hidraqua té entitats que l’assistixen amb qüestions tecnològiques com l’emmagatzematge de la informació, la realització de telelectures o la detecció de fraus en el consum d’aigua. També és assistida per altres entitats per a la gestió d’impagats, la prestació dels serveis d’atenció al client, la realització d’enquestes de satisfacció o la impressió, ensobrat i distribució de factures.

Hidraqua comunicarà les teues dades personals a les entitats següents, les quals, entre altres fins, podran utilitzar-les per a:

Entitat Finalitat Esta cessió és legal…
Ajuntament del municipi on es presta el servei, o els serveis socials de l’ajuntament i/o consorci corresponent. Recaptació de la taxa de clavegueram.

Ordenança fiscal de l’ajuntament corresponent, reguladora de la taxa de clavegueram que preveu el cobrament a través de la factura de l’aigua. (Ordenança accessible en el web de cada ajuntament.) A continuació s’indiquen els municipis en els quals es duu a terme esta cessió de dades:

- Crevillent

- La Pobla de Vallbona

- Montserrat

- Campo de Mirra

- Ibi

  Recaptació de la taxa de podes de l’Ajuntament d’Orihuela. Ordenança fiscal de l’Ajuntament d’Orihuela, reguladora de la taxa de podes que preveu el cobrament a través de la factura de l’aigua. (Ordenança accessible en el web de cada ajuntament.)
  Recaptació de la taxa d’abocaments. Ordenança fiscal de l’Ajuntament d’Almenara, reguladora de la taxa d’abocaments que preveu el cobrament a través de la factura de l’aigua. (Ordenança accessible en el web de cada ajuntament.)
  Recaptació de la taxa de fem.

Ordenança fiscal de l’ajuntament corresponent, reguladora de la taxa de fem que preveu el cobrament a través de la factura de l’aigua. (Ordenança accessible en el web de cada ajuntament.) A continuació s’indiquen els municipis en els quals es duu a terme esta cessió de dades:

- Bigastro

- Campo de Mirra

- Guardamar del Segura

- San Fulgencio

- Ibi

- Almoradí

- Orihuela

- Benijófar

- Montroi

 

Abans de fer efectiu un tall de subministrament, remetem dades als serveis socials del municipi a fi que emeten el corresponent informe de comprovació de risc d’exclusió social o vulnerabilitat.

Estem obligats a fer esta cessió de dades, entre altres motius, per l’article 23.5 de la Llei 2/2017, de 3 de febrer, de la Generalitat, per la funció social de la vivenda de la Comunitat Valenciana.

Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana Per al control de la recaptació del cànon de sanejament, així com per a les bonificacions per fuita que este preveu.

Estem obligats a fer esta cessió per la Llei 58/2003 (general tributària); la Llei 2/1992, de 26 de març, del Govern valencià, de sanejament de les aigües residuals de la Comunitat Valenciana, i el Reglament sobre el règim econòmico-financer i tributari del cànon de sanejament.

Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus Recaptació de la taxa per prestació del servei metropolità de tractament i eliminació de residus urbans.

Estem obligats a fer esta cessió per la Llei 58/2003 (general tributària); la Llei 2/1992, de 26 de març, del Govern valencià, de sanejament de les aigües residuals de la Comunitat Valenciana, i el Reglament sobre el règim econòmico-financer i tributari del cànon de sanejament.

5.- Durant quant de temps conservem les teues dades?

Les teues dades es conservaran mentre mantinguem una relació contractual amb tu, per a poder gestionar-la adequadament. Una vegada finalitzada esta relació, haurem de conservar les teues dades degudament bloquejades durant un període addicional en què puguen haver-hi qualssevol responsabilitats derivades del servei de subministrament d’aigües o de cada finalitat.

En cas que hages autoritzat l’enviament de comunicacions comercials, mantindrem les teues dades fins al moment en què ens comuniques que vol deixar de rebre les nostres ofertes.

6.- Els teus drets

D’acord amb la normativa vigent de protecció de dades, pots exercir diferents drets:

 • Sol·licitar l’accés a les teues dades i obtindre’n una còpia.
 • Demanar que es rectifiquen i/o se suprimisquen en alguns casos.
 • Oposar-te a l’elaboració de perfils personalitzats.
 • Sol·licitarnos limitar el tractament de les teues dades.
 • Demanar la portabilitat d’aquelles dades que has facilitat.

En tot moment, si has consentit en l’enviament de comunicacions comercials, la realització d’enquestes no relacionades amb el servei o l’elaboració d’anàlisis del rendiment, tens dret a revocar eixe consentiment.

Hidraqua et reconeix, a més, el dret a presentar una reclamació davant el DPO en cas que consideres que s’ha fet un tractament incorrecte de les teues dades de caràcter personal. La teua reclamació s’investigarà de forma confidencial i rebràs una resposta del nostre DPO.

Per a exercitar els teus drets, pots posar-te en contacte amb nosaltres a través d’estos mitjans:

 • Dirigint-nos una carta per correu postal a l’adreça: Avinguda Catedrático Soler, 50  - 03007 d’Alacant.
 • Per mitjà de la nostra web.

En tot cas, com a afectat o interessat, pots presentar les denúncies que consideres oportunes davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).