Retorn

Retorno Hidraqua

El final del cicle de l’aigua

Retorn de l’aigua al medi natural
 

La concepció d’Hidraqua del cicle de l’aigua en l’àmbit municipal partix de la idea de considerar l’estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) com una etapa més d’este cicle, de manera que es canvia la visió generalitzada de les depuradores com l’etapa final en la gestió del cicle de l’aigua.

Esta concepció implica que depurar és proveir, de manera que les depuradores són plantes productores que generen a partir dels residus un recurs vàlid i necessari, amb un cost ambiental i econòmic molt inferior a altres estratègies de gestió hídrica plantejades (transvasaments de conca, dessalatge, etc.).

Les aigües procedents de la captació d’aigües pluvials amb punts de desbordament a llit públic, així com les aigües depurades en les EDAR, són entregades a llit públic, al riu o al mar mitjançant conduccions especials o emissaris submarins, i sempre procurant no alterar els sistemes naturals.

Un altre capítol important d’este recurs no reutilitzat és el seu ús com a regenerador d’un sistema natural. L’aportació de l’aigua de qualitat, una vegada depurada, al seu espai natural, ajuda a mantindre el seu cabal ecològic i tanca, així, el cicle de l’aigua des d’un punt de vista de sostenibilitat.