Dades significatives

Datos Significativos

La transparència és clau en la gestió de l’aigua

En Hidraqua gestionem la teua aigua
 

En Hidraqua gestionem el servei d’aigua potable de 79 municipis, en els quals distribuïm pràcticament 160 milions de metres cúbics anuals a una població de més de 2,1 milions de persones.

L’equip humà, format per més de 1.100 persones, disposa de la tecnologia més avançada i fa una gestió adequada del coneixement amb la finalitat de donar resposta i d’adaptar-se a les necessitats de tots els nostres clients, i també per a fer un ús sostenible dels recursos d’aigua disponibles.

 Estes són algunes de les magnituds, indicadors i dades principals de l’exercici 2017:

 • Magnituds tècniques

  Aigua potable
  79 Municipis
  2,1 M de població proveïda
  1.174.064 clients
  160.443.133 m3 d'aigua subministrada
  2.174 anàlisis de control de qualitat d'aigua anuals
  11.924 km de xarxa d'aigua potable
  Aigües depurades
  77 depuradores (incloses Aquambiente i UTEs)
  75.493.710 m3 d'aigua depurada
  Clavegueram
  5.684 km de xarxa de clavegueram
  142.012 embornals netejats a l'any
  27,85 km de xarxa por buit
  Reutilització
  27.089.623 m3 d'aigua regenerada
  Telecontrol
  +700 estacions de camp
  +4.000 sensors en la xarxa
  +1.000.000 de registres diaris
 • Magnituds humanes

  Plantilla
  1.183 professionals
  4,5 vegades menys accidents amb baixa que empreses del mateix sector
  21,6 % dones directives
  2011 primer Pla d'Igualtat
  2 % de persones amb diversitat
 • Magnituds econòmiques

  268.457.611 € de xifra de negoci
  9.372.570 € d'inversió en la Comunitat Valenciana
  4.554.589 € a càrrec dels fons de renovació
  1.856 proveïdors locals
  53.170.356 € de facturació amb proveïdors locals
 • Magnituds socials

  711.098 € d'inversió social en la comunitat local
  721.846 € destinats al fons solidari
  6.214.427 € finançats sense interessos de demora
  9.513 escolars han participat en les nostres campanyes educatives
  25.846 famílies beneficiades de tarifes socials
  936.627 persones ateses en atenció al client (presencial, telefònica i en línia)
 • Magnituds ambientals

  80,6 % rendiment tècnic mitjà dels municipis gestionats
  100 % de consum d’energia elèctrica de fonts renovables
  86.841 tones de residus valoritzats
  55.961 avisos a clients amb consum excessiu
  9 hectàrees de muntanya recuperada després d’incendis forestals
  4.690 kwh d’energia renovable generada per a autoconsum en les estacions depuradores